afbeelding Privacyverklaring

Privacyverklaring


Ron de Haer – grafisch ontwerp

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Ron de Haer – grafisch ontwerp geleverde diensten.

Ron de Haer – grafisch ontwerp, gevestigd aan de Bieslookveld 56 in Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ron de Haer – grafisch ontwerp beheert en verwerkt persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt omdat Ron de Haer – grafisch ontwerp deze gegevens van u nodig heeft voor de hierna omschreven doeleinden. Ron de Haer – grafisch ontwerp verwerkt verder geen gegevens anders dan die ook openbaar beschikbaar zijn op de bijvoorbeeld de website van de desbetreffende klant. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:
• Voorletters/voornaam en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres

Verwerkt Ron de Haer – grafisch ontwerp ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ron de Haer – grafisch ontwerp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u een overeenkomst heeft met Ron de Haer – grafisch ontwerp, willen we u goed van dienst zijn. We gebruiken uw gegevens om:
• U te bellen of e-mailen als dit nodig is voor mijn dienstverlening.
• U te informeren over wijzigingen in mijn diensten.
• Diensten af te leveren.
• Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.
• Onze dienstverlening administratief af te handelen/te factureren.

Daarnaast kunnen gegevens gebruikt worden voor bescheiden promotie- of marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen de betreffende doelen een nauwe relatie bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ron de Haer – grafisch ontwerp gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en wij houden de ontwikkelingen daarin bij. Daartoe behoudt Ron de Haer – grafisch ontwerp zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst te laten aansluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Ron de Haer – grafisch ontwerp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ron de Haer – grafisch ontwerp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Ron de Haer – grafisch ontwerp gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak.

Google Analytics-cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe vaak de website bezocht wordt en waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen.
Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd.'Gegevens delen' is uitgezet.
Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics-cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt via info@rondehaer.nl een verzoek indienen als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Beveiliging
Ron de Haer – grafisch ontwerp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ron de Haer – grafisch ontwerp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Ron de Haer – grafisch ontwerp toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Indien Ron de Haer – grafisch ontwerp gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Ron de Haer – grafisch ontwerp in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Uw privacyrechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Ron de Haer – grafisch ontwerp u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@rondehaer.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 maart 2019.

mail!